.

Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook/webovej stránke vyhlasovateľa súťaže. „https://www.facebook.com/MaKaViRybarskeChovatelskePotreby“ , www.makavi.sk  (ďalej len „štatút“).

 1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno:

Mgr. Matúš Siget - MaKaVi

Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania:

Ratnovce 320, 92231 Ratnovce

Dátum narodenia / IČO:

53791916

Zapísaný v registri:

Živnostenskom registri

Číslo zápisu v registri:

230-223999

DIČ:

1123519980

IČ DPH:

SK1123519980

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 1. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
 2. Účelom súťaže je propagácia web stránky: www.makavi.sk, kamenej predajne MaKaVi, Kukučínova 1664/5, 92101 Piešťany, propagácia facebookovej stránky https://www.facebook.com/MaKaViRybarskeChovatelskePotreby, propagovanie poskytovaných služieb a to predaj tovaru na kamenej predajni ale aj na internetovom obchode www.makavi.sk, facebooku a inom predajnom kanály.
 3. Predmetom súťaže je:

 

„PREDMET SÚŤAŽE JE VŽDY SPLNENIE CIEĽA DANÉHO SÚŤAŽOU“ Predmet sa vždy nachádza v príspevku ktorý vyhlasuje súťaž.

 

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 1. Súťaž trvá odo dňa xx.xx.xxxx od xx:xx hod. do dňa xx.xx.xxxx do xx:xx hod.. Najneskôr do dňa xx.xx.xxxx vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.
 2. Vyhodnotenie súťaže prebehne xx.xx.xxxx.
 3. LEHOTA JE VŽDY DANÁ VO VYTVORENOM PRÍSPEVKU.
 4. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
 5. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“)
 6. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 7. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. Štatútu. Splní predmet súťaže:

„PREDMET SÚŤAŽE JE VŽDY SPLNENIE CIEĽA DANÉHO SÚŤAŽOU“ Predmet sa vždy nachádza v príspevku ktorý vyhlasuje súťaž.

 1. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
 2. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 3. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu
 4. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 5. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

 

 1. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

 

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

Hodnota hlavnej ceny je vždy určená v príspevku. Pokiaľ tomu nebude inak.

 1. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

 

 1. ŽREBOVANIE A OCENENIE
 2. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do xx dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa xx.xx.xxxx.
 3. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykoná konateľ, vyhlasovateľa súťaže.
 4. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2 a jeden výherca ceny č. 3. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.
 5. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
 6. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania najneskôr do xx.xx.xxxx. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom. Po dohode, je možné výhru zaslať poštou alebo kuriérom kde výherca zaplatí náklady vo výške 5,90€.
 7. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 8. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo - obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojení.

 

  

V Piešťanoch,

dňa 12.11.2021

 

Vyhlasovateľ súťaže:

 

_______________________
Mgr. Matúš Siget - MaKaVi